Van het corona virus zijn we nog niet af. Sinds half mei kon weer buiten gesport worden. En nu
mogen we ook de zaal weer in.

In september zijn de competities weer begonnen. En afgelopen maandag, 28 september, heeft de
regering nieuwe maatregelen aangekondigd naar aanleiding van de toenemende aantallen
besmettingen en ziekenhuisopnames.

Dit vergt in deze rare tijd veel van ons. Om te beginnen het implementeren en naleven van de
richtlijnen om de kans op besmetting zoveel mogelijk te beperken.
De kleedkamers zijn voor een periode van tenminste drie weken gesloten. Dus kom omgekleed
naar de zaal. N.B. zaalschoenen zijn nog steeds verplicht. Dus doe die aan bij aankomst in de
zaal.

Als er maatregelen of richtlijnen voor het gebruik van de wedstrijdhal zijn voorgeschreven, moeten
deze richtlijnen op de verenigingswebsite geplaatst zijn. Bezoekende scheidsrechters, maar ook
bezoekende teams zijn verplicht de informatie op onze website te checken.

Richtlijnen sociale veiligheid
De kleedkamers van Merwestein en dus ook de douches zijn vanaf 1 oktober voor een periode van
tenminste drie weken gesloten. Toiletten zijn open en kunnen gebruikt worden om water te halen.
Als dat wordt gedaan is het zaak om voldoende afstand te houden. Geef elkaar de ruimte om
bidons te vullen. Doe dit bij voerkeur alleen. Wijs desnoods bij toerbeurt iemand aan die
verantwoordelijk is voor het vullen van bidons.

Trainers van jeugdteams doen er verstandig aan om hier zelf zorg voor te dragen. Al was het maar
om te voorkomen dat je samen met een jeugdlid in een afgesloten ruimte komt.
Let goed op waardevolle zaken. Waar mogelijk deze niet meenemen in de zaal.

Er kan geen gebruik gemaakt worden van de vaste tribune, voor een periode van tenminste drie
weken. (zie ook verderop onder corona-verantwoordelijke).

Veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen
De regels die worden geadviseerd door NOC-NSF zijn nog steeds van kracht. Dus voor alles geldt
gebruik je gezonde verstand.

Blijf thuis ook als je milde klachten hebt, zoals neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

Blijf thuis als iemand in het huishouden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. En al helemaal
als iemand positief is getest op corona. Het RIVM geeft op dit moment aan dat tenminste tien
dagen (vrijwillige) quarantaine aangehouden moet worden;

Wanneer tijdens sporten klachten ontstaan, ga naar huis;

De maatregelen met betrekking tot (zoveel) mogelijk afstand houden, liefst thuis douchen etc. zijn
nog steeds van kracht.

Maatregelen specifiek voor NVC
De capaciteit van de hal wordt bepaald door de beheerder, Merwestein. En is op dit moment
beperkt tot maximaal 120 personen (40 personen per één derde zaaldeel) . Dit zal in de regel voor
het trainen geen probleem hoeven zijn. Daarvoor zijn de meeste teams niet groot genoeg, zelfs als
we met vier teams tegelijk trainen.

Probeer wel zoveel mogelijk op tijd te komen en iets eerder te vertrekken dan gebruikelijk om te
zorgen dat teams die later op de avond trainen ook op tijd kunnen beginnen. Ook hier is het
devies, geef elkaar de ruimte.

Het nadrukkelijke advies is om met een mondkapje om naar Merwestein te komen en dit pas af te
doen in de zaal.

De regels om zoveel mogelijk afstand te houden zijn nog steeds van toepassing. Hierbij hoeven
jongeren tot 18 jaar minder afstand te houden tot elkaar. Voor leden van 18 jaar en ouder is zoveel
mogelijk afstand houden nog wel van toepassing.

Heel concreet heeft dat als gevolg dat trainers/trainsters van jeugdteams afstand moeten houden
en hun spelers, of speelsters dat niet hoeven.

Er is bewegwijzering aanwezig op Merwestein. Volg die en geef elkaar de ruimte.

Direct na de ingang van Merwestein is een dispenser met ontsmettingsmiddel. Maak daar gebruik
van om je handen grondig te ontsmetten.

De uitschuifbare tribune wordt niet gebruikt.

De vaste tribune is niet toegankelijk. Ouders worden geacht hun kinderen af te zetten bij
Merwestein en hun na afloop van training of wedstrijd weer op te halen. Dit voor een periode van
tenminste drie weken.

Ouders van bezoekende teams, die kinderen komen brengen, mogen in de zaal aanwezig zijn.
Ook hun wordt nadrukkelijk geadviseerd een mondkapje te gebruiken. Zij moeten zich wel
registreren. Registratieformulieren zijn aanwezig in de zaal.

De Brasserie is vanaf 1 oktober, voor een periode van tenminste drie weken gesloten. Eind oktober
wordt bekend gemaakt of deze periode verlengd gaat worden.

Corona-verantwoordelijke

Namens de vereniging is er per trainingsavond en op elke speelavond en –dag een corona-
verantwoordelijke van NVC aanwezig die de richtlijnen van het RIVM en van Merwestein bewaakt.
Voor de corona-verantwoordelijken wordt een rooster gemaakt. Dat rooster is in de zaal aanwezig
en wordt doorgegeven aan Merwestein. Eventuele mutaties worden zo snel mogelijk doorgegeven
zodat het rooster actueel blijft.

De corona-verantwoordelijke kan ruggespraak houden met de verantwoordelijke namens
Merwestein, herkenbaar aan zijn, of haar, oranje hesje.

Voor de corona-verantwoordelijke van NVC, ligt een portofoon klaar om communicatie efficiënt en
effectief te laten verlopen met de verantwoordelijke van Merwestein.

De corona-verantwoordelijke van NVC moet zich melden bij de balie van Merwerstein. Daar wordt
gecontroleerd of het de verantwoordelijke is conform het rooster. Bij twijfel kan de medewerk(st)er
van de balie vragen om identificatie.

Voor alle duidelijkheid, onze corona-verantwoordelijke is namens NVC verantwoordelijk voor het
naleven van de richtlijnen. Als situaties dreigen te escaleren kan contact opgenomen worden met
de verantwoordelijke van Merwestein. Als bezoekers zich niet houden aan de richtlijnen kan ons,
NVC, op grond van de door de veiligheidsregio uitgevaardigde noodverordening, de toegang tot
Merwestein worden ontzegd. Dat is iets wat we absoluut moeten voorkomen.

Wedstrijden
Bij het opbouwen van de velden moeten materialen ontsmet worden. Ontsmettingsmiddelen
worden namens NVC beschikbaar gesteld en zijn aanwezig in de zaal.
Voorafgaand aan de het inspelen voor de wedstrijd moeten de inspeel- en wedstrijdballen ontsmet
worden.

Houd één bal apart als wedstrijdbal en ontsmet deze vlak voor het begin van de wedstrijd opnieuw
en geef deze bal aan te scheidsrechter. De scheidsrechter moet de balspanning controleren. Keurt
de scheidsrechter de bal of, dan moet er een andere bal gebruikt worden. Ook deze bal voor de
controle op de balspanning eerst ontsmetten. Zorg voor een reservebal, ontsmet deze ook.
Probeer waar mogelijk ook de teller-tafel op ruime afstand van de teams neer te zetten. Een teller
moet voldoende afstand kunnen houden tot de teams. Als er een assistent-teller is, bijvoorbeeld
voor een telbord, moet hij/zij ook voldoende afstand houden. Indien mogelijk is er maar één teller.
Tellers, staf, wisselspelers en betrokken vrijwilligers houden zoveel mogelijk afstand. Er wordt hun
nadrukkelijk geadviseerd een mondkapje te dragen.

Dit zijn de richtlijnen vanuit de veiligheidsregio en de NeVoBo.
•Wisselspelers van 18 jaar en ouder moeten als zij buiten het veld staan 1,5 meter afstand
houden. Hetzelfde geldt voor staf, arbitrage, tellers en betrokken vrijwilligers;

•Houd er rekening mee dat als sporters, officials en betrokken vrijwilligers klaar zijn met hun
wedstrijd, zij Merwestein moeten verlaten;

•Gebruik waar mogelijk altijd het digitaal wedstrijdformulier. Dan kan in geval van infectie
achterhaald worden wie op welk moment in de zaal aanwezig was. (Dit laatste is natuurlijk
niet altijd waterdicht, maar is beter dan niets.);

•Alle betrokken vrijwilligers, dus inclusief chauffeurs van bezoekende teams, moeten zich
registreren, met naam en telefoonnummer. Registratieformulieren zijn aanwezig in de hal ;

•Gebruik na het wisselen van veld ontsmettingsmiddel om de spelersbanken schoon te
maken. Wijs daar iemand binnen het team voor aan om dit, bij toerbeurt, te doen.

•Als er een rapporteur/begeleider aanwezig is namens de NeVoBo krijgt deze een plaats in
de hoek van het veld, aan de kant van de vaste tribune, in het verlengde van de zijlijn,
zover mogelijk weg van de deuren die toegang geven tot de speelzaal. De rapporteur wordt
nadrukkelijk geadviseerd een mondkapje te gebruiken;

•Bij wedstrijden waarbij een 2e scheidsrechter aanwezig is, dient deze zoveel mogelijk de
1,5 meter regel in acht te nemen. De scheidsrechters zijn daar, als het goed is, over
geïnformeerd door de NeVoBo.

•Ook bij de kaartcontrole zorgt de tweede scheidsrechter voor voldoende afstand. Idem voor
wat betreft de afstand tot de teller.

•Het is spelers niet toegestaan om te schreeuwen, yells te doen of door het net naar de
tegenstander te schreeuwen. Het bescheiden vieren van een punt is wel toegestaan. Het
niet volgen van deze regels kan gevolgd worden door het opleggen van een maatregel.

•Bij het uitvoeren van een wissel wordt ook weer tenminste 1,5 meter afstand gehouden, De
2e scheidsrechter kan er voor kiezen de wissels uit te voeren op de 3 meter lijn en zelf bij
de paal te gaan staan.

•De time-out mag deels in het veld plaats vinden om zo voldoende afstand te houden.
Niet geheel onbelangrijk, als het kan, vul het DWF in voordat je naar de wedstrijd gaat. Dan
hoef je dat niet in de speelzaal te doen.

•Tijdens de wedstrijdvoorbereiding nemen beide scheidsrechters plaats aan weerszijde van
de tellertafel. Aan de teller wordt verzocht dan voldoende afstand te nemen. Ook tijdens het
inslaan bij het net houden de beide arbiters voldoende afstand.

•Het is de regel dat de eerste scheidsrechter de beide wedstrijdballen controleert en deze
na controle deze neerlegt voor de tweede scheidsrechter. De tweede scheidsrechter zet
een paraaf op de beide wedstrijdballen. De tweede scheidsrechter is namelijk
verantwoordelijk voor de ballen tijdens de wedstrijd.

Misschien iets dat eigenlijk al voldoende duidelijk zou moeten zijn. Maar voor- en na afloop van de
wedstrijd handen schudden kan niet. Ook met een vuistje, of een elleboog contact maken met de
tegenstander is niet toegestaan.

Een goed alternatief is dat beide teams zich opstellen bij de achterlijn en applaudisseren voor
elkaar en het publiek.

Na een gewonnen wedstrijd als iedereen lekker bezweet is, wordt ook afstand gehouden. Zoals
aan het begin al geschreven. We zijn nog niet af van dit nare virus.

Mocht het zo zijn dat iemand positief testen binnen tien dagen na een wedstrijd dan moet het
meteen gemeld worden aan het bestuur van NVC. En dat is ook van toepassing op uitwedstrijden.

Het bestuur van NVC zal dan contact opnemen met de betrokken vereniging(en) en de GGD’s van
de betrokken gemeenten.